Vi beklager !

Det har oppstått en feil på siden. Prøv å oppdatere siden, eller prøv igjen senere.

Hvis du fortsetter å se denne feilmeldingen, kan du kontakte oss på hjelp@neumann.no

{{error.Id}}
{{error.Date}}

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Neumann Bygg AS

Innhold:

Anvendelse - DefinisjonerTilbud - aksept på tilbudLevering og leveringstidLeveringsbetingelserPriser -betalingEiendomsforbehold - rettigheterKvalitetEmballasjeRetur av varerReklamasjonerAnsvarsbegrensningFritakelsesgrunner - Force MajeureTvister


1.0 Anvendelse – Definisjoner

1.1 Disse alminnelige betingelser for salg og levering av varer er gyldig fra 15.10.1999, og får anvendelse i det omfang det ikke er avtalt noe annet skriftlig mellom partene selger og kjøper. Eventuelle fravik må avtales skriftlig og inngå som spesielle betingelser. Følgende definisjoner er gjeldende.
1.2 Leveransen betyr de varer, produkter og utstyr, komplett med dokumentasjon som selger skal levere til kjøper i henhold til avtalen.
1.3 Avtalen betyr den registrerte ordre eller den av begge parter signerte kontrakt som er definert på eget kontraktsformular inklusiv alle spesifiserte vedlegg og tillegg.
1.4 Ordresummen betyr den betaling eksklusiv merverdiavgift, som skal erlegges for leveransen.
1.5 Kjøper betyr det selskap som er definert som kjøper i kontraktsformularet, i eget avtaledokument eller på ordren.
1.6 Selger betyr Neumann Bygg AS.


2.0 Tilbud – aksept på tilbud

2.1 Tilbud må aksepteres omgående og senest innen 8 dager etter dato for utsendelse med mindre annet er avtalt. Tilbud blir først bindende ved skriftlig aksept, ordrebekreftelse eller påbegynt levering.


3.0 Levering og leveringstid

3.1 Hvis det ikke er avtalt at leveransen skal skje fra våre lagre, kan levering skje fra den produsent hvor ordren plasseres av selger.
3.2 Skjer levering etter avtale fra selgerens leverandør, overtar selgeren intet ansvar for forsinket levering. Er leveringstid ikke avtalt må selger ha minst 8 dagers varsel eller så langt varsel leverandør oppgir.
3.3 Er avsendelse av leveransen for kortere eller lengere tid umuliggjort på grunn av kjøperens forhold, er salgssummen likevel forfalt til betaling. Leveransen blir da for kjøperens regning og risiko lagret hos produsent, selger, speditør eller lignende.
3.4 Forsinket levering gir alene ikke kjøper rett til annullering av avtalen eller krav om erstatning.
3.5 Kjøper skal sørge for adkomstvei fra offentlig vei til leveringssted og for interne transportveier, samt sørge for at forholdene ved mottakelse av leveransen tillater levering i henhold til avtalt leveringsbetingelse.


4.0 Leveringsbetingelser

4.1 De avtalte leveringsbetingelser skal så vel fortolkes som være i henhold til de ved avtalens inngåelse gjeldende incoterms.
4.2 Er det ikke avtalt særskilt leveringsbetingelse skal leveranse fortolkes ex works selgers leverandør eller selgers adresse.


5.0 Priser – betaling

5.1 Priser forståes eksklusiv merverdiavgift og hvis ikke annet er avtalt er det leveringsdagens pris, som er gjeldende.
5.2 Faktura dateres den dag varen leveres fra selger eller produsent og denne dag gjelder som leveringsdag.
5.3 Betalingsbetingelser er 30 dager etter leveringsdag, eller når leveransen er stilt til kjøpers disposisjon, hvis ikke annet er skriftlig avtalt.
5.4 Ved forsinket betaling beregnes den til enhver tid gjeldende morarente i henhold til lovgivning i Norge om forsinket betaling.


6.0 Eiendomsforbehold – rettigheter

6.1 Leveransen forblir selgers eiendom inntil den er fullt betalt. Kjøper må derfor behandle leveransen i samsvar med dette forhold.


7.0 Kvalitet

7.1 Kvalitetskrav i henhold til Norsk Standard (NS) eller andre produkt-/bransjestandarder er kun gjeldende i den grad det er skriftlig avtalt mellom partene.


8.0 Emballasje

8.1 Emballasje tas ikke retur med mindre dette er avtalt.


9.0 Retur av varer

9.1 Varer kan kun returneres etter avtale mellom kjøper og selger.
9.2 Dersom årsaken til retur ikke skyldes feil fra selgeren, vil 15% returomkostninger bli fratrukket kreditnota for den aktuelle leveranse.
9.3 Leveranse, hvor de aktuelle produkter ikke inngår i selgers normale varesortiment tas ikke varen i retur, med mindre det foreligger feil fra selger i forhold til den avtalte leveranse.


10.0 Reklamasjoner

10.1 Reklamasjon vedrørende transportskade eller manglende kolli skal skje ved varens ankomst. Kjøper må dokumentere slike skader og mangler ved påtegnelse på fraktbrev til transportfører.
10.2 Reklamasjon vedrørende kvantitet skal skje til selger straks og senest innen 8 dager etter varemottak. Reklamasjonen skal inneholde spesifikasjon over avvik.
10.3 Reklamasjon vedrørende feil på varen skal skje hurtigst mulig og senest 8 dager etter at feilen er eller burde være oppdaget. Dog i intet tilfelle senere enn 1 år fra varens mottakelse.


11.0 Ansvarsbegrensning

11.1 Selgeren har intet ansvar for skade eller tap, som er følge av varens videreanvendelse eller for annet konsekvensansvar, så som arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeserstatning, leietap eller annet, med mindre feil eller mangler ved varen kan føres tilbake til forsettlig eller grov uaktsomhet hos selger og hvor det fra kjøper påvises påregnelig årsakssammenheng mellom den påklagede feil/mangel og den inntrådte skade. Selgerens eventuelle erstatningsansvar gjelder ikke for noen del av leveransen lenger enn 1 år fra leveringsdato.
11.2 Eventuelt økonomisk ansvar for selger skal aldri overstige ordresummen.


12.0 Fritakelsesgrunner-Force Majeure

12.1 Hvis forhold som streik, lock out, maskinskade, strømstans, brann, eksplosjon, vannmangel, ishindringer, oversvømmelse, transportvanskeligheter, utilstrekkelig tilførsel av råvarer, havari, mobilisering, pågående eller kommende krig, blokade, inn og utførsel forbud, lisensnektelse osv., hindrer eller i usedvanlig vanskeliggjør levering av bestilte varer, er selger uten ansvar for følgene av dette. Kjøper og selger kan helt eller delvis heve salget hvis slike forhold har varig karakter. Hvis forholdet har midlertidig karakter kan leveringstiden kreves utsatt.
12.2 Foretar selgerens leverandør annullasjon av noen art, som berører selger har selger tilsvarende rett overfor kjøper.
12.3 Hvis noen av partene ønsker å påberope seg noen av de omstendigheter, som er nevnt i dette punkt, må han uten ugrunnet opphold underrette den annen part.


13.0 Tvister

13.1 Alle tvister som oppstår i anledning avtalen, skal avgjøres, tolkes og bedømmes etter norsk lov.
13.2 I tilfelle av søksmål anses Bergen Byrett som verneting vedtatt av begge parter.